zzda的全称及含义

英文含义

ZZDA的全称:Zentrum - Zukunft Der Arbeit (German: Center - The Future of Work; Ahlen, Germany) | 中文意思:───中央火车站--将来德国干活!(德语:中心工作的未来;阿伦市,德国)

中文含义

1、zzda:───政治答案

2、zzda:───早知道爱

3、zzda:───在张店啊

4、zzda:───真挚的爱

5、zzda:───真真的爱

6、zzda:───自走档案

7、zzda:───最真的爱

8、zzda:───藏着的爱

9、zzda:───冢字读暗

10、zzda:───查找答案

11、zzda:───早作答案

12、zzda:───真正的爱

13、zzda:───最终的爱

14、zzda:───组织档案